Prašymų dėl draudimo išmokų registras

Duomenų valdytojas

„Mandatum Life Insurance Company“ Limited („Mandatum Life“) (įmonės kodas 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinkis
Suomija

Kontaktinė duomenų apsaugos pareigūno informacija

„Mandatum Life“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Duomenų apsaugos pareigūnas
P.O. Box 627
FI-00101 Helsinkis
Suomija
dpo@mandatumlife.fi

Dėl duomenų apsaugos klausimų kiekvienoje Baltijos šalyje jūs galite susisiekti su „Mandatum Life“ klientų aptarnavimo specialistais.

„Mandatum Life“, klientų aptarnavimas:

Viru väljak 2, Talinas, Estija, tel. +372 6 812 300

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Ryga, LV-1010
Latvija, tel. +371 67503333

Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126
Lietuva, tel. +370 5 210 9390

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra prašymų dėl draudimo išmokų, pateiktų bendrovės „Manadatum Life“ draudimo sutarčių pagrindu, tvarkymas.

Asmens duomenų teisinis pagrindas yra sutarties tarp bendrovės „Mandatum Life“ ir kliento vykdymas bei „Mandatum Life“ taikomų teisinių prievolių įgyvendinimas.

Duomenų subjektų kategorijos

 • Bendrovės „Mandatum Life“ draudimo sutarčių draudėjai, apdrausti asmenys ir draudimo išmokos gavėjai.

Duomenų atskleidimas

Mes turim teisę atskleisti asmens duomenis valstybinėms institucijoms ir kitoms šalims, nurodytoms draudimo veiklą reglamentuojančiuose ir kituose teisės aktuose, pavyzdžiui:

 • Valstybinėms Institucijoms:
  • asmens duomenys gali būti atskleidžiami, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijai ir draudimo veiklos priežiūrą vykdančiai institucijai, kai tai numatyta teisės aktuose.
 • Kitoms draudimo bendrovėms:
  • asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms draudimo bendrovėms perdraudimo atvejais.
 • Estijos draudimo bendrovių didelę riziką keliančių asmenų registrui.

Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės Erdvės ribų

Mes tvarkome asmens duomenis daugiausia ES ir EEE teritorijoje. Jeigu duomenys bus perduodami už ES ir EEE ribų (pavyzdžiui, taip, kad duomenys yra tvarkomi ir saugomi šiose šalyse esančiuose serveriuose) toms šalims, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo, kad jų duomenų apsaugos lygis yra tinkamas, mes pasirūpinsime duomenų apsauga, pavyzdžiui, naudodami Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Jautrūs duomenys nėra perduodami už ES ir EEE ribų. Perduodami duomenys yra tvarkomi tik bendrovės „Mandatum Life“ vardu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Kliento duomenys yra saugomi 13 metų po paskutinės sutarties pabaigos arba paskutinės išmokos išmokėjimo. Duomenys, susiję su mokestinėmis arba atskaitomybės prievolėmis (įskaitant prievoles kylančias iš Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo įstatymo (FATCA) arba susitarimų dėl bendrų ataskaitų rengimo standartų (angl. Common Reporting Standards (CRS)), yra saugomi 10 metų po kiekvienų mokestinių metų pabaigos.

Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome asmens duomenis tik ta apimtimi, kuri yra būtina, laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Kokius duomenis tvarkome priklauso nuo to, kuriai asmenų arba klientų grupei jūs priklausote.

 • Duomenys, susiję su prašymais dėl draudimo išmokos išmokėjimo:
  • pavyzdžiui, informacija, pateikiama prašyme dėl draudimo išmokos išmokėjimo ir jį pagrindžiančiuose dokumentuose.
 • Duomenys, susiję su sprendimu dėl reikalavimo išmokėti draudimo išmoką:
  • pavyzdžiui, sprendimas dėl reikalavimo išmokėti draudimo išmoką, draudimo išmokos suma, duomenys apie išmokėjimą, sveikatą ir mokesčius.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko bendrovė „Mandatum Life“, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis ir, tam tikrais atvejais, teisę reikalauti ištrinti duomenis, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jo atsisakyti, taip pat ir teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami sužinoti daugiau apie savo teises ir kaip galite jomis pasinaudoti, žr. Bendrovės „Mandatum Life“ privatumo politiką.