Klientų registras

Duomenų valdytojas

„Mandatum Life Insurance Company“ Limited („Mandatum Life“) (įmonės kodas 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinkis
Suomija

Kontaktinė duomenų apsaugos pareigūno informacija

„Mandatum Life“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Duomenų apsaugos pareigūnas
P.O. Box 627
FI-00101 Helsinkis
Suomija
dpo@mandatumlife.fi

Dėl duomenų apsaugos klausimų kiekvienoje Baltijos šalyje jūs galite susisiekti su „Mandatum Life“ klientų aptarnavimo specialistais.

„Mandatum Life“, klientų aptarnavimas:

Viru väljak 2, Talinas, Estija, tel. +372 6 812 300

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Ryga, LV-1010
Latvija, tel. +371 67503333

Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126
Lietuva, tel. +370 5 210 9390

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Asmens duomenys yra tvarkomi bendrovės „Mandatum Life“ draudimo ir turto valdymo veiklos, įskaitant rinkodarą, paslaugų ir produktų siūlymą, vystymą, pardavimą ir administravimą, o taip pat renginių klientams organizavimo tikslais. Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami vykdyti mums įstatymais nustatytas prievoles, pavyzdžiui, įstatymų reikalavimais, susijusiais su kliento pažinimu ar draudimo bendrovės rizikos valdymu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis vykdydami įsipareigojimus dėl duomenų analizavimo, pateikimo ir saugojimo, pagrįstus teisės aktais, administracinėmis nuostatomis ir nurodymais. Taip pat, asmens duomenys yra tvarkomi siekiant vykdyti klientų apklausas apie paslaugų ir produktų kokybę ir statistikos tikslais.

Asmens duomenų tvarkymo teisinius pagrindus apima „Mandatum Life“ taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymas, sutarties tarp bendrovės „Mandatum Life“ ir kliento vykdymas bei bendrovės „Mandatum Life“ teisėtų interesų įgyvendinimas (pvz., susijusių su klientų apklausų apie paslaugų ir produktų kokybę vykdymu, paslaugų vystymu ir rinkodara, skirta klientams) ir tam tikrais atvejais – sutikimas.

Duomenų subjektų kategorijos

 • Draudimo klientai (apdrausti asmenys, draudėjai ir naudos gavėjai), jų atstovai ir draudimo įmokų mokėtojai
 • Turto valdymo paslaugos klientai ir jų atstovai
 • Potencialūs klientai
 • Buvę klientai
 • Su verslo klientais susiję asmenys
 • Asmenys, dėl kurių registro savininkui yra įstatymais nustatyta prievolė tvarkyti asmens duomenis (pvz., naudos gavėjai ir asmenys, susiję su politikoje dalyvaujančiais asmenimis)

Duomenų atskleidimas

 • Valstybinėms Institucijoms:
  • asmens duomenys gali būti atskleidžiami, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijai ir teisėsaugos institucijoms, kai tai numatyta teisės aktuose.
 • Kitoms draudimo bendrovėms:
  • asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms draudimo bendrovėms perdraudimo atvejais.
 •  Estijos draudimo bendrovių didelę riziką keliančių asmenų registrui:
  • Estijoje tvarkant prašymą išmokėti draudimo išmoką, kliento duomenys gali būti tikrinami pagal didelę riziką keliančių asmenų registre esančius asmens duomenis.
 •  Bendrovėms, priklausančioms tai pačiai įmonių grupei arba konglomeratui:
  • „Sampo Group“ įmonių grupės atveju duomenys gali būti atskleidžiami draudimo bendrovei „If“, tačiau tam mes prašome atskiro sutikimo.
 •  Gavėjams, vykdantiems mokslinius arba istorinius tyrimus.

Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės Erdvės ribų

Mes tvarkome asmens duomenis daugiausia ES ir EEE teritorijoje. Jeigu duomenys bus perduodami už ES ir EEE ribų (pavyzdžiui, tokiu būdu, kai duomenys yra tvarkomi ir saugomi šiose šalyse esančiuose serveriuose) toms šalims, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo, kad jų duomenų apsaugos lygis yra tinkamas, mes pasirūpinsime duomenų apsauga, pavyzdžiui, naudodami Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Jautrūs duomenys nėra perduodami už ES ir EEE ribų. Perduodami duomenys yra tvarkomi tik bendrovės „Mandatum Life“ vardu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Kliento duomenys yra saugomi 13 metų po paskutinės sutarties pabaigos arba piniginės išmokos išmokėjimo. Duomenys, susiję su prievole pažinti savo klientą, po paskutinės sutarties pabaigos Estijoje yra saugomi 5 metus, Latvijoje – 10 metų ir Lietuvoje – 8 metus. Telefonų įrašai, kuriuos mes darome Estijoje, yra saugomi 10 metų.

Duomenys, susiję su mokesčių ir atskaitomybės prievolėmis (įskaitant prievoles, kylančias iš Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo įstatymo (FATCA) arba susitarimų dėl bendrų ataskaitų rengimo standartų (angl. Common Reporting Standards (CRS)), yra saugomi 10 metų po kiekvienų mokestinių metų pabaigos.

Draudimo pasiūlymą gavusių asmenų asmens duomenys yra saugomi 5 metus po pasiūlymo pateikimo, jeigu po pasiūlymo draudimo sutartis nebuvo sudaryta. Duomenis apie kitus potencialius klientus mes saugome ilgiausiai 3 metus.

Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome asmens duomenis tik ta apimtimi, kuri yra būtina, laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Kokius duomenis tvarkome priklauso nuo to, kuriai asmenų arba klientų grupei jūs priklausote.

 • Pagrindiniai klientų duomenys:
  • pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, kontaktinė informacija, kalba, pilietybė, informacija apie įgaliotą atstovą ir globėjus, sveikatos duomenys.
 • Duomenys apie sutartį su klientu:
  • pavyzdžiui, sutarties tipas ir kategorija, sutarties galiojimas, draudimo laikotarpio pradžia ir pabaiga, kliento statusas sutartyje (apdraustas asmuo, draudėjas arba naudos gavėjas), informacija apie pateiktą draudimo pasiūlymą, kurio pagrindu sudaryta sutartis, sveikatos duomenys, finansiniai duomenys, draudimo įmokos, sutartyje sukauptas kapitalas, jautrūs duomenys, naudos gavėjų sąlygos.
 • Duomenys, susiję su draudimo įmokų mokėjimu
  • pavyzdžiui, atlikti mokėjimai, neapmokėtos sąskaitos, įsiskolinimų mokėjimai.
 • Duomenys, susiję su gyvybės rizikos sutartimis
  • pavyzdžiui, draudimo poreikių vertinimas, duomenys susiję su sutarčiai taikomu apmokestinimu, duomenys, susiję su medicininiu vertinimu ir ataskaitomis, taip pat profesiniai duomenys ir informacija apie laisvalaikį, turintį įtakos draudimo rizikos vertinimui.
 • Duomenys, susiję su investicinio draudimo sutartimis
  • Papildomai prie anksčiau paminėtų duomenų , taip pat pavyzdžiui tvarkomi duomenys tokie kaip pasirinktų investavimo objektų tipai ir kategorijos, investavimo plano duomenys ir duomenys apie investavimo kryptis.
 • Bendravimas:
  • pavyzdžiui, pranešimai internete, sutikimai ir atsisakymai gauti rinkodaros informaciją, informacija iš kontaktinio asmens, informacija apie susitikimus ir telefoniniai duomenys.
 • Telefoniniai įrašai:
  • tik Estijos „Mandatum Life“ klientų aptarnavimo įrašai.
 • Duomenys, kurių reikalauja tam tikri teisės aktai:
  • pavyzdžiui, duomenys, kurie yra tvarkomi ir saugomi pagal teisės aktus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija.
 • Sąsajos su klientais:
  • pavyzdžiui, informacija apie atstovavimą įmonei arba organizacijai, informacija ar tai yra verslo klientas, ar institucija.
 • Atsakymai į klientų apklausas dėl paslaugų ir produktų kokybės.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko bendrovė „Mandatum Life“, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis ir, tam tikrais atvejais, teisę reikalauti ištrinti duomenis, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jo atsisakyti, taip pat ir teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami sužinoti daugiau apie savo teises ir kaip galite jomis pasinaudoti, žr. Bendrovės „Mandatum Life“ privatumo politiką.