Kaip įvertinti jūsų investicijų poveikį aplinkai

137436256_4_k__of

Savo investicijų poveikį aplinkai geriau suprasti padės anglies pėdsako skaičiavimas. Iš investuotojo perspektyvos, išmetamųjų dujų emisijos paprastai apskaičiuojamos pagal tris rodiklius: bendrą išmetamųjų dujų kiekį, santykinį anglies pėdsaką ir investicinio portfelio anglies dioksido intensyvumą.

Portfelio bendras išmetamųjų dujų kiekis parodo investuotojui tenkančią dalį nuo bendro išmetamųjų dujų kiekio pagal kiekvieną investicinį tikslą, o santykinis anglies pėdsakas parodo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ir investuoto kapitalo santykį. Plačiai naudojamas rodiklis parodo anglies dioksido emisijų kiekį milijonui investuotų eurų. Trečiasis rodiklis, investicijų anglies dioksido intensyvumas, apibūdina portfelį sudarančių įmonių anglies dioksido emisijų ir grynųjų pardavimų santykį, t. y. bendrą portfelį sudarančių įmonių emisijų intensyvumą.

Lyginkite rodiklius pačiame sektoriuje, o ne skirtinguose sektoriuose.

Pasitelkdami šiuos rodiklius, investuotojai gali įvertinti individualų ir bendrą poveikį aplinkai bei portfelį sudarančių įmonių emisijų intensyvumą. Tai leidžia įvertinti investavimo rizikas, susijusias su įstatymų, reguliuojančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, sugriežtinimu arba kaštų padidėjimu.

Tačiau būtina atsiminti, kad skirtingų sektorių anglies dioksido emisijos ženkliai skiriasi. Todėl vertinant įmonių anglies pėdsaką, anglies intensyvumą reikėtų lyginti pačiame sektoriuje, o ne skirtinguose sektoriuose.

Pagalvokite apie ateitį

Anglies pėdsakas yra esamos situacijos rodiklis, kuris remiasi istoriniais duomenimis. Jis neparodo, ar portfelis atitinka Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Todėl reikėtų išanalizuoti įmonių planus ir išsiaiškinti, ar jų verslo strategijoje numatyta mažinti emisijas. Tokiu būdu investicinio tikslo analizė bus išsamesnė.

Ar įmanoma pasiekti, kad atšilimas neviršytų 2°C?

Norint turėti daugiau vilčių įvykdyti Paryžiaus klimato susitarimo tikslus, galima taikyti alternatyvius metodus. Šie metodai tinkami įmonėms (mokslu pagrįsti tikslai) ir investuotojams (investavimo į tvarią energiją rodikliai). Jie padeda palyginti įmonių atitikties lygį bei investicijų portfelius su Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos nustatytais atšilimo limitais, kurie yra paremti Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) skaičiavimais pagal įvairius klimato scenarijus. Šie metodai leidžia palyginti esamus emisijų lygius su sektoriaus emisijų mažinimo planais siekiant neviršyti 2°C atšilimo limito.

Įvertinkite iškastinio kuro bei kito vertę prarandančio turto išteklius

Investicinius portfelius taip pat galima vertinti pagal iškastinio kuro išteklių apimtis kontroliuojančiosiose bendrovėse. Praktikoje iškastinio kuro išteklių apimtys portfelį sudarančiose įmonėse yra nustatomos ir paskirstomos investuotojams proporcingai pagal jų investicijas, ir susiedami informaciją apie įmonę jie gali įvertinti iškastinio kuro išteklius portfelio lygmeniu.

Anglies pėdsakas yra esamos situacijos rodiklis, skaičiuojamas pagal isotrinius duomenis.

Jis padeda suprasti iškastinio kuro apimtį ir kiekį portfelyje. Pagal anglies pėdsaką investuotojas gali įvertinti bendrą portfelio riziką, susijusią su galimu iškastinio kuro išteklių vertės sumažėjimu.

Tokiu pačiu būdu galima įvertinti kitą turtą, kurio vertę gali paveikti klimato kaitai švelninti taikomos priemonės. Tokio vertinimo rezultatams didelį poveikį turi prielaidos apie mažėjančią įvairaus turto vertę, ir iš esmės tokie vertinimai yra būdingi atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Patikrinkite žemos ir aukštos emisijos investicijų pasiskirstymą

Investicinį portfelį taip pat galima vertinti pagal portfelio investicijų pasiskirstymą tarp įmonių, turinčių teigiamą arba neigiamą poveikį klimatui ir aplinkai. Tokius vertinimus galima atlikti sektoriaus arba portfelio lygmeniu. Pavyzdžiui, pagal energetikos įmonių gamybos pobūdį investicijos gali būti paskirstomos atsinaujinančią energiją naudojančioms gamybos įmonėms ir iškastinio kuro energiją naudojančioms gamybos įmonėms. Investuotojas gali palyginti šiuos duomenis su savo paties investavimo politika ir tikslais bei geriau įvertinti klimato perspektyvas bei aplinką teigiamai ir neigiamai veikiančias įmones.

Nuotrauka: Shutterstock 


Similar articles