Nuo 2017.01.01 keičiasi draudimo sutarčių, sudarytų su tikslu kaupti vaikams, apmokestinimas GPM

Gerb. Kliente,

Norime Jus informuoti, kad 2016 m. gruodžio 22 dieną LR Seime buvo priimtas Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris, Lietuvos Respublikos prezidentei įstatymą pasirašius ir jį paskelbus teisės aktuose nustatyta tvarka, gali įsigalioti jau 2017 m. sausio 1 d.

Priimti pakeitimai gali tiesiogiai paliesti gyvybės draudimo sutartis, kurios sudarytos su tikslu kaupti pinigus vaikams iki kol jiems sueis 26 metai.

Pagal dabar galiojančio GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 10 punktą, gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 m. sausio 01 d., kuriose naudos gavėju sutarties pasibaigimo atveju yra paskirtas vaikas iki 26 metų ir sutartis galiojo daugiau negu 10 metų, yra taikomas 0 % GPM tarifas naudos gavėjui išmokant draudimo išmoką sutarties laikotarpio pabaigoje.

Įsigaliojus Seime naujai priimtam GPM įstatymo pakeitimui, GPM lengvata, numatyta GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 10 punkte, sutarties pasibaigimo atveju būtų taikoma tik tada, jeigu sutartyje nustatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis arba globotinis) buvo pakeistas į kitą savo vaiką (įvaikį, globotinį), taip pat dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos arba pradžios, arba jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Tad jeigu Jūs po 2002 m. gruodžio 31 d. sudarėte gyvybės draudimo sutartį su tikslu kaupti vaikui, iki kol jam sukaks 26 metai,  bet:
– dabar sutartyje naudos gavėju sutarties laikotarpio pabaigai paskirtas ne asmuo iki 26 metų,
– sutarties galiojimo metu naudojotės GPM lengvata mažindami savo GPM apmokestinamas pajamas,
ir norite, kad sutarties pasibaigimo atveju būtų taikomas dabar  galiojantis 0 % GPM tarifas, turite galimybę iki 2016 m.  gruodžio 31 d. pakeisti naudos gavėją draudimo laikotarpio pabaigai į sutartyje esantį apdraustąjį, kuriam sutarties laikotarpio pabaigoje būtų mažiau nei 26 metai.

Jei norite pakeisti naudos gavėją iki 2016 m. gruodžio 31 dienos, prašome užpildyti formą (formos pildymo pavyzdį rasite čia), nuskenuoti / nufotografuoti pasirašytą formą bei draudėjo asmens dokumentą ir iki 2016 m. gruodžio 31 dienos išsiųsti šiuos dokumentus el. pašto adresu info@mandatumlife.lt. Prašymo originalą su asmens dokumento kopija prašome pristatyti paštu arba mums į ofisą nurodytais adresais ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 31 dienos.

Informaciją apie šiuo metu Jūsų sutartyje paskirtą naudos gavėją sutarties pasibaigimo atveju galite rasti Jūsų turimame draudimo liudijime ar jo prieduose arba prisijungę prie „Mandatum Life“ E-gyvybės sistemos skyrelyje „Sutartis“.

Jei turėtumėte papildomų klausimų, skambinkite  į Jums patogią „Mandatum Life“ atstovybę, užsiregistruokite konsultacijai:
Vilniuje – tel. (8 5) 210 93 90, adresas: Saltoniškių g. 2,
Kaune – tel. (8 37) 460 087, adresas: Savanorių pr. 221,
Klaipėdoje – tel. (8 46) 219 489, „Mandatum Life“ priklausomų tarpininkų biuro adresas: Liepų g. 5.


Similar articles