Bendrovės „Mandatum Life“ investavimo objektų į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekis yra mažesnis nei su lyginamaisiais indeksais susijusių investicijų

Įvertintas su bendrovės „Mandatum Life“ valdomu investiciniu turtu susijęs į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekis 2019 m.

Su visomis investicijomis susijęs į aplinką išmetamo angliePressed Eucalyptus Leaves Isolated On Whites dvideginio kiekis buvo 12 proc. mažesnis nei atitinkamas kiekis, susijęs su lyginamaisiais indeksais, ir 30 proc. mažesnis nei kiekis, susijęs su investicijų į akcijas lyginamaisiais indeksais.

Visas su investicijomis susijęs į aplinką per metus išmetamo CO2 kiekis sudarė 1 151 030 tonų ir, išaugus valdomo turto apimtims, buvo 17 proc. didesnis nei pernai. Su investicijomis susijusio anglies dvideginio intensyvumo vidurkis, atspindintis bendrovių, į kurias investuojama, emisijų ir grynosios metinės apyvartos rodiklį, buvo mažesnis nei prieš metus (5 proc. sumažėjimas).

„Džiaugiamės matydami, kad mūsų investavimo objektų aplinkai daromas poveikis yra gerokai mažesnis nei poveikis, kuris yra susijęs su indeksu. Mums priklausančių bendrovių (ypač tų, į kurių akcijas esame investavę) anglies dvideginio emisijos yra akivaizdžiai mažesnės nei lyginamasis indeksas. Kalbant apie visas turto klases, mūsų investavimo objektų į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekis per metus sumažėjo,“ teigia Carolus Reincke, bendrovės „Mandatum Life“ Mišrių turto klasių sprendimų skyriaus vadovas.

„2018 m. „Mandatum Life“ ėmė taikyti dar griežtesnius aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdymo (angl. environmental, social and corporate governance, ESG) kriterijus, kuriais remiantis vertinami investavimo objektai, todėl visa mūsų investicinė veikla tapo atsakingesnė.“

Bendrovės „Mandatum Life“ investavimo objektų į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekio suvestinė 2018 m. (skliausteliuose pateikti lyginamieji 2017 m. duomenys)

• Investavimo objektų į aplinką išmetamo CO2 kiekis sudarė 1 151 030 tonų (980 257)
• Investavimo objektų į aplinką išmetamo CO2 kiekis pa
gal turto vertę siekė 319 tonų / mln. eurų (330)
• Investavimo į akcijas objektų į aplinką išmetamo CO2 kiekis pagal turto vertę siekė 109 tonų / mln. eurų investicijų (95)
• Investavimo į fiksuoto pajamingumo priemonių į aplinką išmetamo CO2 kiekis pagal turto vertę siekė 432 tonų / mln. eurų investicijų (527)
• Į aplinką išmetamo CO2 kiekis buvo 12 proc. mažesnis nei lyginamasis indeksas
• Su investicijomis susijusio CO2 intensyvumo vidurkis sudarė 247 tonų / mln. eurų grynosios apyvartos ir buvo 3 proc. didesnis nei kiekis, susijęs su lyginamaisiais indeksais

Su atskirais investiciniais krepšeliais susijęs į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekis pristatomas kiekvienos krypties mėnesio apžvalgose.

Kaip buvo atliekami vertinimai

• Buvo vertinamas 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės „Mandatum Life“ valdomas investicinis turtas, priklausantis bendrovės nuosavoms investicinėms kryptims, mandatinio turto valdymo ir Allocation kryptims.
• Vertinimą atliko „ISS Ethix“.
• Buvo įvertinta maždaug 90 proc. bendrovės „Mandatum Life Investment Services“ Ltd valdomo investicinio turto.
• Atliekant vertinimą į konsultacinį turto valdymą, struktūrines investicijas arba indekso investicines kryptis atsižvelgta nebuvo.
• Mūsų investavimo objektų į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekis yra apskaičiuojamas remiantis Informacijos apie anglies dvideginio kiekį atskleidimo projekto (angl. Carbon Disclosure Project, CDP) duomenimis apie bendrovių anglies dvideginio emisijas. Nesant duomenų, emisijos buvo skaičiuojamos pagal bendrovės ISS Ethix atitinkamiems sektoriaus taikomus modelius.

Priklausydama su portfeliu susijusio į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekio mažinimo koalicijos (angl. Portfolio Decarbonisation Coalition) investuotojų tinklui, „Mandatum Life“ siekia visame pasaulyje sumažinti su jos investicijomis susijusias emisijas, aktyviai valdydama su investavimo veikla susijusią klimato riziką ir teikdama galimybes investuoti į bendroves, kurios į aplinką išmeta mažiau anglies dvideginio. Laikydamasi JT Monrealio įsipareigojimo, „Mandatum Life“ kasmet skelbia su jos investicijomis susijusių emisijų vertinimo rezultatus.

Daugiau informacijos:

Carolus Reincke, Mišrių turto klasių sprendimų skyriaus vadovas, carolus.reincke@mandatumlife.fi, Niina Riihelä, Rinkodaros ir komunikacijos direktorė, niina.riihela@mandatumlife.fi


Similar articles