Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje supažindinsime jus su tuo, kaip bendrovė „Mandatum Life“ naudoja asmens duomenis, įskaitant tai, kokius asmens duomenis tvarkome, kaip naudojame jūsų duomenis ir kokias teises jūs turite savo duomenų tvarkymo atžvilgiu. Daugiau išsamios informacijos galite rasti mūsų registrų aprašuose bei verslo klientų narių aprašuose. Juos rasite pasirinkę atitinkamą grupę, kuriai priklausote.

  • „Mandatum Life“ klientai
  • „Mandatum Life“ draudėjai, apdraustieji ir išmokų gavėjai
  • Esami, buvę ar potencialūs Mandatum Life klientai ir „Mandatum Life“ interneto svetainės lankytojai
  • Besikreipiantieji dėl laisvų darbo vietų

1. Bendroji informacija apie privatumo politiką

Būdami bendrovės „Mandatum Life“ klientu, jūs patikite mums savo asmens duomenis. Gaudami jūsų duomenis, mes galime jus kokybiškiau aptarnauti, pavyzdžiui, pasiūlyti jums tinkamesnių produktų ir paslaugų bei suteikti jums tinkamesnę pagalbą, kai į mus kreipiatės. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis ir kokius duomenis renkame. Ši privatumo politika galioja visai bendrovės „Mandatum Life“ veiklai, susijusiai su asmens duomenų tvarkymu. Tokios veiklos pavyzdžiai – jūsų naudojamos mūsų internetinės  paslaugos, prašymų sudaryti draudimo sutartį arba  išmokėti draudimo išmoką teikimas, taip pat naudojimasis turto valdymo paslaugomis. Ši privatumo politika galioja įmonių grupės „Mandatum Life“ bendrovėms, įskaitant „Mandatum Life Insurance Company Ltd“ ir visose Baltijos šalyse esančius filialus. Žiūrėkite šios politikos pabaigoje esančius kontaktinius duomenis.

Duomenų apsauga – tai asmens duomenų apsauga ir užtikrinimas, kad tokie duomenys būtų tvarkomi tinkamai. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti naudojama nustatyti jūsų tapatybę. Šios privatumo politikos nuostatos yra taikomos fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Tokie asmenys – tai, pavyzdžiui, bendrovės „Mandatum Life“ klientai –fiziniai asmenys arba su bendrovės verslo klientais susiję asmenys. Duomenų subjektų kategorijos išsamiau aprašomos šios privatumo politikos 2 skyriuje. Daugiau informacijos apie savo teises galite rasti šios privatumo politikos 6 skyriuje.

„Mandatum Life“ tikslas yra tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal atitinkamų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679), ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimus.

Bendrovei „Mandatum Life“ yra labai svarbu saugoti jūsų duomenis ir jūsų privatumą, o duomenis tvarkyti saugiai, todėl, nepriklausomai nuo to, ar esate naujas, ar ilgametis mūsų klientas, siūlome jums susipažinti su mūsų veiksmais. Jei turėsite bet kokių klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus!

2. Kieno duomenis mes tvarkome ir iš kur juos gauname?

Bendrovės „Mandatum Life“ privatumo politika yra taikoma toliau nurodytoms duomenų subjektų kategorijoms:

  • „Mandatum Life“ klientai (pavyzdžiui, apdraustieji, draudėjai, naudos gavėjai ir su verslo klientais susiję asmenys);
  • „Mandatum Life“ tikslinės rinkodaros grupės (pavyzdžiui, fiziniai asmenys ir bendrovės);
  • „Mandatum Life“ skaitmeninių paslaugų (interneto svetainės, platformos „E-life“, „Termlife online“ ir „E-investment“) vartotojai;
  • asmenys, kurių duomenis „Mandatum Life“ tvarko vykdydama teisines prievoles;
  • „Mandatum Life“ darbuotojai, potencialūs darbuotojai, atstovai ir kiti bendrovėje dirbantys asmenys.

Asmens duomenys visų pirma renkami iš pačių asmenų tiek iki sukuriant santykius su klientu, darbo ir kitokius sutartinius santykius, tiek juos įgyvendinant. Duomenis apie darbuotojų grupinio draudimo planus gauname iš darbdavių. Duomenis Estijoje mums teikia Estijos draudimo bendrovių didelio rizikingumo klientų registrai. Be to, duomenis gauname iš kitų patikimų šalių ir valstybės institucijų tvarkomų viešųjų registrų, pavyzdžiui, valstybinio gyventojų registro, Juridinių asmenų  registro ir Tarptautinių sankcijų registro.

3. Kaip ir kodėl tvarkome asmens duomenis?

„Mandatum Life“ klientai

Asmens duomenis tvarkome siekdami, pavyzdžiui, valdyti santykius su klientais, vykdyti įstatymų reikalavimus, apsaugoti savo teisėtus interesus, taip pat tiesioginės rinkodaros ir mūsų paslaugų tobulinimo ar vystymo tikslais. Asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai yra būtina arba kiek to reikalauja įstatymai. Duomenų, kuriuos tvarkome, kategorijos ir tvarkymo veiksmai priklauso nuo to, kuriai asmenų ar klientų grupei priklausote. Klientus skirstome į skirtingas grupes, pavyzdžiui, pagal tai, kokius produktus jie yra pasirinkę, arba pagal jų investuotą kapitalą. Tai padeda mums pasiūlyti kiekvienos grupės klientams juos labiausiai dominančius ir jiems pritaikytus produktus ir paslaugas. Teikdami su mūsų paslaugomis susijusius investicinius sprendimus, atsižvelgdami į teisės aktuose mums numatytas prievoles, vertiname kliento poreikius investuoti ir taupyti bei jo norą ir gebėjimą prisiimti riziką.

Nagrinėdami reikalavimus sumokėti draudimo išmoką, asmens duomenų nenaudojame automatiniams sprendimams priimti. Estijoje klientų skambučių dėl paslaugų duomenis saugome norėdami užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę ir patvirtinti sandorių sudarymą. Be to, asmens duomenys yra tvarkomi siekiant atlikti apklausas apie klientų pasitenkinimą. Asmens duomenis tvarkome statistikos tikslais, siekdami įvykdyti teisės aktuose mums nustatytas prievoles ir teikti informaciją apie mūsų paslaugas. Nustatyti atskirų asmenų ar bendrovių tapatybę pagal statistikos arba pranešimų duomenis nėra įmanoma.

Bendrovės „Mandatum Life“ darbuotojai, potencialūs darbuotojai, atstovai ir kiti bendrovėje dirbantys asmenys

Asmens duomenis tvarkome darbo arba kitų sutartinių santykių kontekste ir, pavyzdžiui, siekdami įvykdyti įstatymuose mums nustatytas darbdavio prievoles, pavyzdžiui, mokėti darbo užmokestį, priedus už produktų ir paslaugų pardavimą, komisinius ir atlikti tinkamą įvertinimą.

Potencialių darbuotojų mums suteiktus asmens duomenis tvarkome darbuotojų atrankos procese, siekdami priimti darbuotojus į laisvas darbo vietas.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus galite rasti šiuose registrų aprašuose:

4. Kaip ilgai saugomi asmens duomenys?

Asmens duomenis saugome tol, kol jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti, arba tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Klientų – fizinių asmenų asmens duomenų saugojimo trukmę, be kita ko, lemia ieškinio senaties terminai, per kuriuos galima pateikti ieškinį pagal Estijos Respublikos  prievolių įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą arba Latvijos Respublikos civilinį įstatymą, taip pat duomenų saugojimo terminai, numatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos,  buhalterinės apskaitos ir kituose teisės aktuose. Jei duomenims nustatyti skirtingi jų saugojimo laikotarpiai, pritaikomas ilgiausias leistinas saugojimo terminas. Daugiau informacijos apie asmens duomenų saugojimo terminus galite rasti atitinkamuose mūsų registrų aprašuose.

5. Ar asmens duomenys būna atskleidžiami arba perduodami kitiems?

Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas

Jei tai padaryti leidžia arba reikalauja įstatymai, asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms šalims, kurios nėra bendrovės „Mandatum Life“ dalis. Duomenys gali būti atskleidžiami, pavyzdžiui, valstybinėms institucijoms (pavyzdžiui, Estijos, Latvijos arba Lietuvos mokesčių inspekcijoms, Estijos draudimo bendrovių didelio rizikingumo asmenų registrui), taip pat vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo veiklą arba su duomenų subjekto sutikimu. Pagal teisės aktus, asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms tos pačios įmonių grupės bendrovėms, siekiant valdyti klientų aptarnavimą ir kitiems su santykiais su klientais susijusiems tikslams, taip pat valdyti konglomerato riziką. Asmens duomenis tvarkyti įmonių grupės viduje teisę turi tik tie asmenys, kuriems tokių duomenų reikia, o atskleisti jautrius asmens duomenis yra draudžiama.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų atskleidimą galite rasti atitinkamuose mūsų registrų aprašuose. Daugiau informacijos apie asmens duomenų atskleidimą galite rasti mūsų registrų aprašuose.

Asmens duomenų perdavimas už ES ir EEE ribų

Asmens duomenys paprastai saugomi ir tvarkomi ES ir EEE. Perduodami duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kurių atžvilgiu Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl duomenų apsaugos tinkamumo, duomenų apsaugą užtikrinsime, pavyzdžiui, Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Jautrūs duomenys už ES ir EEE ribų nėra perduodami. Perduodami duomenys yra tvarkomi išimtinai bendrovės „Mandatum Life“ vardu.

6. Kokias teises turite?

Jūs turite teisę, pavyzdžiui, susipažinti su savo duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir teisę reikalauti juos ištrinti – visos šios teisės išsamiau aprašytos toliau. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad pagal įstatymus „Mandatum Life“ privalo saugoti tam tikrus duomenis, be to, bendrovė gali pagal įstatymą privalėti tvarkyti arba saugoti jūsų duomenis, net jeigu prieštaraujate, kad jie būtų tvarkomi, arba reikalaujate duomenis ištrinti.

Toliau nurodytomis savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Gavę jūsų prašymą, į jį atsakysime per vieną mėnesį. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir kiekio, pagal įstatymus galime pratęsti šį terminą dviem mėnesiais.

Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar „Mandatum Life“ tvarko jūsų asmens duomenis. Jeigu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę su jais susipažinti ir nemokamai gauti jų kopiją. Jūsų teisė susipažinti su informacija gali būti apribota dėl draudimo ir finansų sektoriui taikomų teisės aktų (pavyzdžiui, įstatymo dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo aptikimo ir prevencijos) nuostatų dėl konfidencialumo.

Teisė prašyti ištaisyti informaciją

Jūs turite teisę prašyti bendrovės „Mandatum Life“ ištaisyti bet kokius netikslius jūsų asmens duomenis ir papildyti nepilnus duomenis.

Teisė prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Jūs turite teisę prašyti ištrinti jūsų duomenis, o jeigu duomenys yra tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu – teisę atšaukti tokį sutikimą. Jei prašote ištrinti jūsų duomenis arba atšaukiate savo sutikimą, duomenis ištrinsime, nebent būtų kitokių teisinių pagrindų juos tvarkyti arba jeigu turėtume juos saugoti pagal įstatymų reikalavimus. Bet kuriuo atveju, pasibaigus saugojimo laikotarpiui, duomenis ištrinsime.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę prašyti, kad mes apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei yra patenkinamos atitinkamos įstatymų sąlygos. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad teisė apriboti duomenų tvarkymą negalioja, jei „Mandatum Life“ tvarko asmens duomenis vykdydama įstatymuose numatytas prievoles.

Teisė perkelti duomenis

Jeigu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis jūsų sutikimu arba siekiant įvykdyti sutartį, jūsų mums pateiktus asmens duomenis turite teisę gauti struktūruota, įprastai naudojama ir kompiuteriu nuskaitoma forma arba teisę prašyti elektroninius duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui.

Teisė prieštarauti, kad duomenys būtų tvarkomi

Jūs turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jei jie yra tvarkomi teisėtais bendrovės „Mandatum Life“ arba trečiosios šalies interesais.

Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Daugiau informacijos apie tai, kaip galima atsisakyti dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje, galite rasti skyriuje „Kaip atsisakyti gauti rinkodaros medžiagą“.

Teisė pateikti skundą

Jeigu pastebite, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas prieštarauja galiojantiems įstatymams, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijoms.

7. Rinkodara

Asmens duomenis tvarkome siekdami ne tik valdyti santykius su klientais, bet taip pat reklamuoti mūsų paslaugas ir produktus. Rinkodara vykdoma internetu, paštu ir telefonu. Rinkodara gali būti orientuota į esamus ir potencialius bendrovės „Mandatum Life“ klientus. Be rinkodaros medžiagos, klientams taip pat galime siųsti jiems adresuotų pranešimų. Kalbant apie bendrovės „Mandatum Life“ verslo klientus, rinkodaros medžiagą siunčiame tik tiems nariams, kurie davė mums savo sutikimą ją gauti.

Mūsų internetines rinkodaros priemones apima, pavyzdžiui, el. laiškai ir internetiniai reklaminiai skelbimai, rinkodaros kampanijos internetinėje svetainėje arba socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui Facebook, Linkedin ar pan.). El. paštu siunčiame skirtingoms klientų grupėms skirtus naujienlaiškius ir, pavyzdžiui, pakvietimus į renginius. Mūsų partneriai padeda mums pritaikyti internetinę reklamą asmeniniams poreikiams tam, kad, pavyzdžiui, būtų rodomi skelbimai, susiję su produktais ir paslaugomis, kurių tinklalapiuose vartotojai lankėsi pirmiau. Reklamos pritaikymas asmeniniams poreikiams vykdomas automatiškai, nenaudojant slapukų, o duomenys nėra susieti su informacija apie mūsų kliento draudimu ar investicijomis.

Kaip atsisakyti gauti rinkodaros medžiagą

Užsisakyti gauti el. pranešimus ar jų atsisakyti galite kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Be to, kiekviename el. laiške yra nuoroda, kurią paspaudę, galite atsisakyti gauti atitinkamus pranešimus. Atsisakyti reklaminių pranešimų taip pat galite kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Slapukus, naudojamus pritaikyti reklamą asmeniniams poreikiams, valdyti galite savo naršyklės nustatymuose. Prašome atkreipti dėmesį, kad, atsisakius slapukų, gali nukentėti mūsų paslaugų funkcijos. Pritaikyti savo internetinę reklamą asmeniniams poreikiams naudojame platformų „Facebook“ ir „Google Display“ tinklo paslaugas.

Slapukai

Slapukai – tai nedidelės apimties tekstinės bylos, kurios, apsilankius bendrovės „Mandatum Life“ interneto svetainėje, išsaugomos lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukai naudojami, pavyzdžiui, pratęsti prisijungimo sesiją, vartotojui vėl prisijungus prie tinklo paslaugos ir prisiminti, ką vartotojas pasirinkdavo, naršydamas skirtingus puslapius. Slapukus taip pat galime naudoti, pavyzdžiui, siekdami individualizuoti svetainės lankytojus ir rinkti statistinius duomenis apie apsilankymus mūsų svetainėje. Tiek bendrovės „Mandatum Life“ ir mūsų partnerių nustatyti prisijungimo sesijos slapukai, tiek nuolatiniai slapukai naudojami teikiant bendrovės „Mandatum Life“ skaitmenines paslaugas, įskaitant bendrovės interneto svetainę.

8. Kaip yra saugomi asmens duomenys ir kokia rizika su jais yra susijusi?

Vadovaudamiesi geriausia asmens ir kitų duomenų apsaugos praktika, naudojame reikalingas ir tinkamas technologines ir administracines duomenų apsaugos priemones. Tarp šių priemonių – ugniasienė, aukšto saugumo lygio duomenų kodavimo metodai ir saugi įranga, prieigos kontrolė ir teisių apribojimas, personalo mokymas ir atidumas pasirenkant subrangovus. Pasirašydami sutartį, subrangovai įsipareigoja vykdyti galiojančių įstatymų reikalavimus, laikytis duomenų apsaugos principų ir bendrovės „Mandatum Life“ gairių.

Tvarkyti asmens duomenis leidžiama tik tiems darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų užduotims vykdyti. Sistemose, kuriose saugomi asmens duomenys, sukuriamos atskiros vartotojų paskyros, sistemų naudojimas yra stebimas. Be įstatymuose numatytos prievolės užtikrinti duomenų konfidencialumą, asmens duomenis tvarkantys bendrovės „Mandatum Life“ darbuotojai privalo laikytis atskiro susitarimo dėl konfidencialumo sąlygų. Nebereikalingi asmens duomenys saugiai ištrinami.

Nepaisant atidžių ir tinkamų saugumo priemonių, su duomenų tvarkymu visuomet yra susijusi tam tikra rizika. Jeigu, nepaisant visų apsaugos priemonių, įvyktų duomenų apsaugos pažeidimas, dėl kurio galėtų kilti pavojus jūsų privatumui ar kitoms teisėms, jums apie tai pranešime kaip galima greičiau.

Be to, rekomenduojame susipažinti su bendrovės „Mandatum Life“ internetinių paslaugų ir tinklalapio naudojimo sąlygomis ir įsitikinti, kad jūsų naudojamoje įrangoje ir jungtyse yra įdiegtos naujausios duomenų apsaugos priemonės. Daugiau informacijos ir bendrojo pobūdžio patarimų apie tai, kaip apsaugoti savo duomenis, galite rasti, pavyzdžiui, Estijos, Latvijos arba Lietuvos Duomenų apsaugos inspekcijos tinklalapyje.

9. Į ką galiu kreiptis?

Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą, galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrius šiose šalyse:

Estija
Lõõtsa 12 – Ülemiste City, EE-11415 Tallinn, Estija
+ 372 6 812 300
info@mandatumlife.ee 

Latvija
Kronvalda bulvāris 3-3, LV-1010 Ryga, Latvija
+371 67503333
info@mandatumlife.lv 

Lietuva
Saltoniškių g. 2, LT-08126 Vilnius, Lietuva
+370 (8 5) 210 9390 Vilnius
info@mandatumlife.lt 

Savanorių pr. 221, LT-50182 Kaunas, Lietuva
+370 (8 37) 460088 Kaunas
info@mandatumlife.lt