Politika dėl su tvarumu susijusių rizikų

Politika dėl su tvarumu susijusių rizikų

Savo klientų lėšas „Mandatum Life” investuoja atsakingai, o tvarumo rizika yra esminė bendrovės rizikos valdymo proceso dalis. „Mandatum Life” mano, kad tvariai veikiančių bendrovių ir emitentų, kurių augimo perspektyvos yra palankesnės, o sąnaudų kaita – labiau prognozuojama, vertybiniai popieriai ilgainiui pasirodys esą pelningesni investavimo objektai. Dėl šių priežasčių tvarumo rizika buvo įtraukta ir į „Mandatum Life” investicinės veiklos sprendimų priėmimo procesą, taip pat nuolat stebima investicijų tvarumo rizika ir neigiamas poveikis tvarumui.

Daugiau informacijos apie mūsų atsakingo investavimo metodiką pateikiama atsakingo investavimo politikoje (angl. Responsible investment policy). „Mandatum Life” personalas privalo laikytis atsakingo investavimo politikos. Politika skirta tiems, kurie dalyvauja investavimo operacijų vykdyme, atsižvelgti į tvarumo riziką ir veiksnius atliekant kasdienės veiklos užduotis. Politiką patvirtino bendrovių „Mandatum Life Company” ir „Mandatum Life Asset Management Ltd.” valdybos. Už jos įgyvendinimą yra atsakinga Investicinių produktų valdymo grupė, kuriai vadovauja bendrovės „Mandatum Life Insurance Company” generalinis direktorius.

Neigiamos įtakos tvarumui deklaracija

„Mandatum Life Insurance Company Limited” (LEI kodas – 743700YZJJL0X6MH2U02) ir „Mandatum Life Investment Services Company” (LEI kodas 743700CTALP9F3ZBBB71) (toliau kartu – „Mandatum Life”) vertina toliau nurodytą didžiausią neigiamą jos investicinių sprendimų įtaką tvarumo veiksniui.

Ši didžiausios neigiamos įtakos deklaracija apima laikotarpį nuo 2021 m. kovo 10 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Bendrovės „Mandatum Life” priimamuose investiciniuose sprendimuose gali būti arba gali nebūti atsižvelgiama į neigiamą jos investicinių sprendimų įtaką tvarumo veiksniams (Reglamente dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, toliau – SFDR).

Jeigu bendrovės „Mandatum Life” teikiamas investicinis produktas nepadeda skatinti aplinkos apsaugos ar socialinių aspektų arba tvarių investicijų, bendrovės „Mandatum Life” nuomone, investuotojų interesai yra geriausiai užtikrinami vadovaujantis atitinkamų investicinių produktų investavimo tikslais ir politikos gairėmis.

Jeigu investicinis produktas padeda skatinti aplinkos apsaugos, socialinius aspektus arba tvarias investicijas, mes užtikrinsime, kad į tvarumo riziką ir didžiausią neigiamą investicinių sprendimų įtaką tvarumo veiksniams investavimo tikslo atžvilgiu būtų atsižvelgta pagal mūsų Atsakingo investavimo politikos gaires.

Tokios neigiamos įtakos tvarumo atžvilgiu mūsų deramo patikrinimo politikos gairėse yra numatyta:

Didžiausios neigiamos įtakos ir rodiklių nustatymas ir eiliškumo sudarymas

 • „Mandatum Life” į savo investavimo procesus yra įtraukusi tvarumo analizę ir stebi visus jos portfeliuose esančius investavimo objektus.
 • Likvidžios investicijos stebimos nuolat, vertinant alternatyviųjų investavimo objektų tvarumą, visų pirma remiamasi analize, atliekama investavimo metu, tačiau šių investicijų tvarumas taip pat yra reguliariai stebimas.
 • Analizuodama investavimo objekto riziką, „Mandatum Life“ be kita ko atsižvelgia ir į tvarumo veiksnius. Priimdami sprendimus atliekame tiek neigiamą, tiek teigiamą atranką bei atsižvelgiame į skirtingų klasių turto ypatybes.
 • Investuojant taip pat gali būti akcentuojamos tam tikros su tvarumu susijusios tendencijos, pavyzdžiui, klimato kaita ir rizika.
 • Daugiau informacijos pateikiama bendrovės „Mandatum Life” Atsakingo investavimo politikoje.

Didžiausia neigiama įtaka tvarumui ir su ja susiję veiksmai

 • Investuodama „Mandatum Life” atsižvelgia į SFDR reikalavimus.
 • Tiesioginėms kapitalo ir fiksuoto pajamingumo investicijoms, kurios, kaip manoma, padeda skatinti aplinkos apsaugos, socialinius aspektus arba yra SFDR nurodytos tvarios investicijos, yra taikomi atitinkami apribojimai ir tvarkos, įskaitant griežtesnius informacijos atskleidimo įsipareigojimus.
 • Jeigu portfelyje esantis investicijų objektas nebeatitinka šių kriterijų, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į neigiamą įtaką, „Mandatum Life” ne vėliau nei per šešis mėnesius tokią investiciją parduoda.

Akcininkų įsitraukimo politikos gairės

 • „Mandatum Life” vadovaujasi savo balso teisių ir akcininkų dalyvavimo politika, kurioje išdėstyti įstatymų ir teisės aktų reikalavimai, taip pat su jais susiję veiksmai, kuriuos „Mandatum Life” vykdo tam, kad įvykdytų savo prievoles, susijusias su akcininkų dalyvavimu ir naudojimusi balso teisėmis pagal Akcininkų teisių direktyvos ir kitų atitinkamų teisės aktų reikalavimus. Su balso teisių ir akcininkų dalyvavimo politika galima susipažinti čia (Voting Rights and Engagement Policy, dokumentas anglų k.).

Tarptautinių standartų ir verslo kodeksų laikymasis

 • 2011 m. „Mandatum Life” pasirašė JT Atsakingo investavimo principus (JT AIP), pagal kuriuos „Mandatum Life” privalo tvarumo veiksnius įtraukti į investicijų analizės ir investicinių sprendimų priėmimo procesus, taip pat aktyviai valdyti nuosavybę ir tvarumo veiksnius įtraukti į savo nuosavybės valdymo praktiką.
 • 2015 m. „Mandatum Life” prisijungė prie Portfelio dekarbonizacijos tinklo (PDK), kuris siekia sumažinti anglies dvideginio emisijas visame pasaulyje, investuoti į bendroves, kurių emisijos yra mažesnės, ir kurti būdus mažinti su investicijomis susijusį į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį.
 • 2016 m. „Mandatum Life” pasirašė Monrealio protokolą, įsipareigodama kasmet vertinti ir skelbti su jos investicijomis susijusį į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį. Su investicijomis susijęs į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekis skelbiamas tiek absoliučia jo verte, tiek lyginant su bendraisiais rinkos rodikliais tam, kad jį galima būtų geriau suprasti ir palyginti su šio rodiklio dinamika tiek pramonės mastu, tiek laikui bėgant.

Be to, „Mandatum Life” atsižvelgia į visų savo fondų neigiamą tvarumo rizikos įtaką, jeigu tokia rizika yra glaudžiai susijusi su kitokia rizika, pavyzdžiui, rinkos ir veiklos rizika.

Tvarumo rizika ir atlygis

„Mandatum Life” vykdo atlygio politiką, atitinkančią ir puoselėjančią veiksmingo rizikos valdymo principus. Mes neskatiname rizikuoti, jei tai neatitinka mūsų valdomų investicinių produktų rizikos profilio. „Mandatum Life” supranta, kad siekiant ilgalaikės įmonių grupės „Mandatum Life” sėkmės, būtina siekti tvarumo rizikos integracijos ir atsižvelgti į neigiamą savo veiklos įtaką tvarumui. Todėl atlygio struktūroje yra numatytos priemonės, skirtos užtikrinti, kad nustatant atitinkamų darbuotojų atlygį būtų atsižvelgta į tvarumo rizikos integraciją ir neigiamą įtaką tvarumui.